PRO Romania

Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal

1. Prezentare generală

PRO România este un partid politic constituit și funcționând în conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice nr. 14/2003 din România.PRO România are calitatea de "Operator de date" în sensul legilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru asigurarea aplicării prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, PRO România a desemnat un Responsabil cu protecția datelor personale, ale cărui date de contact sunt următoarele:

Datele PRO România:

Sediul: Șos București-Ploiești nr 9-13, etj 7, București

Email: secretariat@proromania.ro

Declarație de politică generală privind protecția datelor cu caracter personal

Partidul PRO România a dezvoltat și a aplicat politici și proceduri privind conformitatea cu prevederile impuse de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ”Regulamentul”).

Principiile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal


În situația în care doriți să obțineți mai multe informații privind politicile și procedurile aplicabile de către PRO România în domeniul confidențialității și prelucrării datelor cu caracter personal vă solicităm să ne indicați acest aspect în scris la adresa:dpo@proromania.eu sau prin servicii poștale sau asimilate, la adresa: Șos București-Ploiești, nr 9-13, etaj 7, București.

2. Definiții

În cadrul prezentei proceduri sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

3. Colectarea datelor cu caracter personal

PRO România prelucrează date cu caracter personal în temeiul:


PRO România va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilită, PRO România declară că perioada proprie de retenție este de 3 ani.

4. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal

S-ar putea să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră prin intermediul site-urilor web, platformelor sociale de comunicare, formularelor, aplicațiilor, dispozitivelor. Colectarea și primirea datelor personale se poate realiza astfel:

i) direct de la dumneavoastră în următoarele situații:


ii) prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare;

iii) pentru activități de informare generală cu privire la activitatea PRO România. Pentru această activitate se realizează următoarele prelucrări:


iv) Aplicația PRO România

5. Tipuri de date cu caracter personal

PRO România colectează şi utilizează informaţiile pe care le furnizaţi. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

i. înregistrare utilizator platformă online – website și pentru aderare

Platformă online - date personale prelucrate:


Aderare – date personale prelucrate:


PRO România utilizează platformele sociale pentru a facilita crearea și accesarea rapidă a contului de utilizator creat în cadrul platformei online – website. De asemenea, datele personale indicate sunt prelucrate prin raportare principală la prevederile Legii partidelor politice nr. 14/2003.

ii. transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter/Informări generice)

Date personale prelucrate:


Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a vă transmite informații personalizate. Este posibil ca această prelucrare să implice analiza profilului dumneavoastră de utilizator și client în scopul exclusiv de a vă oferi o prezentare mai bună a serviciilor și produselor noastre.

În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție prin dezabonarea de la Newsletter.

iii. utilizarea platformelor sociale

Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către PRO România se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție.

Datele personale la care avem acces:


PRO România pune la dispoziția persoanelor interesate și opțiunea de înregistrare, creare cont în cadrul platformei online – website prin intermediul contului deținut/creat în cadrul platformelor de socializare. Această opțiune a fost generată pentru a simplifica procesul de înregistrare și accesare a contului.

Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să fiți conștient de faptul că vă distribuiți informațiile despre profilul dumneavoastră în funcție de setările platformei de socializare utilizată pentru crearea contului.

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

iv. profilarea

Profilarea reprezintă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. Acțiunea de prelucrare prin profilare se poate realiza de către noi ca urmare a colectării datelor personale prin una sau mai multe modalități indicate anterior și care pot fi utilizate pentru acțiuni legitime în conformitate cu scopul declarat al PRO România.

6. Partajarea și transferarea datelor cu caracter personal

PRO România are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale în scopuri de marketing.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;

b) îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim al PRO România;

c) îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale, gestionarea relațiilor publice.

d) exprimarea expresă a consimțământului;

e) respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare, inclusiv prin Legea nr. 14/2003;

f) respectarea dispozițiilor cuprinse în cadrul hotărârilor pronunțate de instanțe de judecată și/sau elte entități ale statului competente;

7. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de persoană vizată vă sunt recunoscute următoarele drepturi:

Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc iar, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja communicate și/sau în situația unor solicitări repetate PRO România are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. PRO România are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil numai pe baza consimțământului dumneavoastră expres sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. În cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate ori există un interes public ori scopul este determinat de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, putem continua prelucrarea datelor.

Dreptul de a vă opune activității de marketing, inclusiv profilarea reprezintă dreptul și opțiunea exclusivă de a vă dezabona sau renunța în orice moment la comunicările de marketing direct transmise. Dacă doriți să vă opuneți oricărei activități de profilare, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de mai jos.

Dreptul la rectificare vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("de a fi uitat") înseamnă dreptul de a fi solicitată ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimțământul și inexistența unui alt temei legal pentru prelucrare;

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor. Retricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități competente. Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor:

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30 sector 1

Cod poștal 010336, București, România

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pentru detalii suplimentare vă rugăm accesați pagina web a Autorității - www.dataprotection.ro

8. Întrebări și exercitare drepturi

Atât pentru a obține mai multe informații în legatură cu Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal, cât și pentru exercitarea drepturilor dumneavostră, vă puteți adresa în scris printr-o cerere semnată în care să fie menționate informațiile solicitate, transmisă la adresa PRO România menționată anterior.

Cererea poate fi înaintată și prin poșta electronică la adresa de e-mail dpo@proromania.ro

De la momentul primirii cererii, PRO România va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată. În situația în care solicitarea transmisă este complexă sau este determinată de o situație de imposibilitate obiectivă de a răspunde în termenul indicat, PRO România va informa privind prelungirea operată.

PRO România poate opera modificări ale prezentei Politici. Orice modificări (revizuiri, completări) efectuate privind prezenta Politică generală privind protecția datelor cu caracter personal urmează a fi publicate fără vreo notificare prelabilă, fiind de imediată aplicare.